CEMP Sales House blog

Adatkezelési Tájékoztató

2018. április 18. - Bűti Orsolya

A CEMP Sales House

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

 

 1. A Tájékoztató célja, hatálya

1.1      A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a CEMP SH Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: „CEMP Sales House”) által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, és a társaság adatvédelmi és -kezelési politikáját, amelyet a társaság, mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.

1.2      A Tájékoztató a jelen dokumentum II. fejezetében meghatározott Szolgáltatások honlapjain a Felhasználók által megadott Személyes adat kezelésének elveit tartalmazza.

1.3      A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a társaság különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

1.4      Ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a jelen Tájékoztatóban alább hivatkozott egyes honlapokon hirdető, vagy azon más módon megjelenő, az adott honlap üzemeltetőjén ill. az Adatkezelőn kívüli harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalmakhoz kapcsolódnak. Ugyanígy ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a Tájékoztató hatálya alá tartozó honlapokon található hivatkozás vezet. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik fél személyes adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelésekért Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

1.5      Az Adatkezelő adatvédelmi nyilvántartási azonosítója: 02645-0001

 

 1. Fogalom meghatározások

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.

Adatkezelő: aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza.

A jelen Tájékoztatóban hivatkozott Szolgáltatások esetében Adatkezelőnek minősülnek:

 1. a CEMP SH Korlátolt Felelősségű Társaság (1033 Budapest, Flórián tér 1.; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma: 01-10-182590h; adószáma: 24791146-2-41)
 2. az Inda-Labs Informatikai Szolgáltató Zárkörűen Működő Részvénytársaság (1033 Budapest, Flórián tér 1.; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma: 01-10-045996; adószáma: 14307544-2-41, a továbbiakban: „Inda”).

A CEMP Sales House és az Inda a továbbiakban együtt úgyis mint „Adatkezelők”.

Az Adatkezelők Magyarországon bejegyzett gazdasági társaságok.

A CEMP Sales House a Honlap üzemeltetője, emellett a Grtv. szerinti médiahirdetésifelület-értékesítő, amely a Szolgáltatások hirdetési felületeit értékesíti. Ehhez kapcsolódóan a CEMP Sales House az Ügyfelek által megadott Személyes adatokat kezeli.

Inda a Honlaphoz valamint a Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan elsődlegesen informatikai szolgáltatásokat biztosít.

A jelen Tájékoztatóban leírt Adatkezelések a GDPR által meghatározott közös adatkezelésnek minősülnek, mivel a Honlapon regisztráló Felhasználó valamint az Ügyfél által megadott Személyes adatokat az Adatkezelők egymás részére továbbítják a Szolgáltatás biztosítása érdekében. A közös adatkezeléssel kapcsolatos feladat- és felelősségi köröket az Adatkezelők között létrejött megállapodás határozza meg. Ennek alapján az Adatkezeléssel kapcsolatos felelősség az Adatkezelők között az alábbiak szerint oszlik meg: mindegyik Adatkezelő felel az általa végzett Adatkezelésért, így különösen azért, hogy az általa gyűjtött Személyes adatok jogszerűen kerülnek a másik Adatkezelő részére rendelkezésre bocsátásra. 

A Felhasználó valamint az Ügyfél az itt hivatkozott megállapodás feltételeitől függetlenül mindegyik Adatkezelő vonatkozásában és mindegyik Adatkezelővel szemben gyakorolhatja a GDPR szerinti jogait.

Az Inda által végzett adatkezelési tevékenységre a társaság saját adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók. Az Inda-Labs Informatikai Szolgáltató Zárkörűen Működő Részvénytársaság adatkezelési tájékoztatója elérhető: http://inda.hu/adatkezeles .

Ezen felül számos Szolgáltatás esetében a Szolgáltatás üzemeltetője is folytat önálló adatkezelési tevékenységet, amely esetében a Szolgáltatás üzemeltetője minősül adatkezelőnek. Az egyes Szolgáltatás üzemeltetői által végzett adatkezelési tevékenységre az adott Szolgáltatás üzemeltetője által a Szolgáltatás honlapján elérhetővé tett adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések irányadók.

Mindazon honlapok, Szolgáltatások esetében, amikor a CEMP Sales House a honlap hirdetési felületeit értékesíti, a Szolgáltatások üzemeltetői, mint adatkezelők által igénybe vett Adatfeldolgozóként jár el. A CEMP Sales House, mint Adatfeldolgozó által folytatott Adatkezelések tekintetében a jelen Tájékoztatóban foglaltak megfelelően irányadók.

Személyes adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy Felhasználó – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.

Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az Adatkezelők nevében Személyes adatokat kezel. A jelen Tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások esetében Adatfeldolgozók lehetnek:

 1. Magex Solutions Kft. (székhelye: 1133 Budapest, Váci út 76.; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma: 01-09-932024; adószáma: 13630126-2-41)
 2. Wildom Informatikai Kft. (székhelye: 1146 Budapest, Hermina út 17.; nyilvántartja a Pécsi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma: 01-09-732070; adószáma: 13375999-2-41)
 3. MiniCRM Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. (székhelye: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszáma: 01-10-047449; adószáma: 23982273-2-42)

Honlap: a cemp.blog.hu domainen keresztül elérhető internetes oldal.

Szolgáltatás(ok): a CEMP Sales House vagy a CEMP Sales House-szal szerződésben álló szolgáltatók által üzemeltetett kiadványok illetve szolgáltatások, amelyek honlapjain a CEMP Sales House akár Adatkezelőként, akár Adatfeldolgozóként adatkezelést végez.

Ezen kiadványok illetve szolgáltatások: (i) az www.inda.hu honlapon felsorolt, és az indapass regisztráción keresztül elérhető szolgáltatáscsoport; valamint (ii) a CEMP Sales House szerződött partnerei által üzemeltetett kiadványok ill. szolgáltatások, amelyek hirdetési felületeit a CEMP Sales House értékesíti: az Index, Velvet, Dívány, Totalcar, Totalbike, Népítélet, Napi.hu, Femina, Retikül, Nőifriss, PORT.hu, Színház.hu, valamint az Otthontérkép csoporthoz tartozó, azaz az otthonterkep.hu, ingatlantajolo.hu, irodahaz.info és raktar.info domaineken keresztül elérhető szolgáltatások.

Ezeken felül a jelen Tájékoztató során Szolgáltatásnak minősülnek a CEMP Sales House mint médiahirdetésifelület-értékesítő által az Ügyfelek részére teljesítendő szolgáltatások.

Felhasználó: az a természetes személy, aki a Szolgáltatásokra regisztrál, és ennek keretében megadja az alábbi III. pontban felsorolt adatát.

Ügyfél: aki a Szolgáltatások felületein a CEMP Sales House közreműködésével hirdetések közzétételét megrendeli, és ezen megrendeléséhez kapcsolódóan az alábbi III. pontban hivatkozott adatát megadja.

Külső szolgáltató: az Adatkezelő vagy a Szolgáltatás üzemeltetője által, az egyes Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében Személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik az Adatkezelő részére Személyes adatokat továbbíthatnak. Külső szolgáltatónak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek nem állnak sem az Adatkezelővel sem a Szolgáltatások üzemeltetőivel együttműködésben, azonban az által, hogy hozzáférnek a Szolgáltatások honlapjaihoz, a Felhasználókról adatokat gyűjtenek, amelyek akár önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására. Továbbá a tárhelyszolgáltatás biztosítása során az Adatkezelő Külső szolgáltatónak tekinti a Felhasználót is az általa használt tárhelyen folytatott adatkezelési tevékenység szempontjából.

Tájékoztató: a CEMP Sales House jelen adatkezelési tájékoztatója.

 

III.          A kezelt Személyes adatok köre

3.1      Ha a Felhasználó a Honlap felületét látogatja, az Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét.

3.2      Az Ügyfél, amikor a Honlapon keresztül vagy a CEMP Sales House részére elküldött e-mailben hirdetés közzétételére vonatkozólag ajánlatot kér, akkor megadja nevét, cégét, beosztását, telefonszámát, e-mail címét. A CEMP Sales House az így megadott Személyes adatokat a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban kezeli.

3.3      A CEMP Sales House az Ügyféllel kötött szerződések teljesítése érdekében kezeli az Ügyfél által megadott kapcsolattartó személyek nevét, e-mail címét és telefonszámát.

3.4      Függetlenül a fentebb leírtaktól előfordulhat, hogy Szolgáltatások üzemeltetéséhez technikailag kapcsolódó szolgáltató, az Adatkezelők tájékoztatása nélkül a honlapok valamelyikén adatkezelési tevékenységet folytat. Az ilyen tevékenység nem minősül a CEMP Sales House által folytatott Adatkezelésnek. A CEMP Sales House minden tőle telhetőt megtesz az ilyen adatkezelések megakadályozása és kiszűrése érdekében.

 

 1. Az Adatkezelő által kezelt további adatok köre

4.1      Az Inda a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

4.2      Az Inda személyre szabott szolgáltatások biztosítása során, cookie-k alkalmazásával a következő Személyes adatokat kezeli: demográfiai adatok (a fenti 3.2 és/vagy 3.4 pontban hivatkozott adatok alapján) valamint érdeklődési kör információk, szokások, preferenciák (böngészési előzmények alapján).

4.3      A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a Szolgáltatások igénybe vétele során generálódnak, és amelyeket az Inda rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

 

 1. Az Adatkezelés célja, jogalapja

5.1      Az Adatkezelők által folytatott Adatkezelések célja:

 1. a Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolattartás;
 2. az Ügyfél azonosítása, az Ügyféllel való kapcsolattartás;
 3. a Felhasználó által igénybe vett Szolgáltatások valamint a hirdetések testreszabásának elősegítése, a kényelmi funkciók igénybevétele;
 4. az Ügyfél által megrendelt Szolgáltatás biztosítása;
 5. egyedi megkeresések kezelése, intézése;
 6. statisztikák, elemzések készítése; 
 7. közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, eDM, stb.)
 8. egyedi esetekben nyereményjátékok szervezése, lebonyolítása, a nyertesek kiértesítése és részükre a nyeremény biztosítása;
 9. az informatikai rendszer technikai fejlesztése;
 10. a Felhasználók jogainak védelme;
 11. az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése.

A CEMP Sales House a fent ismertetett bármelyik adatkezelési cél megvalósítása érdekében kezelhet Személyes adatokat, míg az Inda által folytatott Adatkezelések célja a fenti c), e), f), i) j) és k) pontokban nevesített adatkezelési célok.

Az Adatkezelők a részükre megadott vagy továbbított Személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használják fel.

5.2      Az Adatkezelésre a Felhasználók ill. az Ügyfél önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók / Ügyfelek kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az általuk közölt Személyes adataik, illetve a róluk generált Személyes adatok felhasználásra kerüljenek. A Felhasználó / Ügyfél a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A jogszabályon alapuló Adatkezelések esetén a Személyes adatokat az Adatkezelők a jogszabály által előírt időtartamig őrzik meg.

Az Adatkezelők a Felhasználó / Ügyfél által a Honlapra történő belépéskor a Felhasználó / Ügyfél IP címét a Szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, az Adatkezelő jogos érdekére tekintettel és a Szolgáltatás jogszerű biztosítása okán (pl. jogellenes felhasználás ill. jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében), a Felhasználó/Ügyfél külön hozzájárulása nélkül is rögzíti.

A CEMP Sales House a partnerek kapcsolattartói részére megadott Személyes adatainak kezelésekor vélelmezi, hogy partnerei a kapcsolattartók Személyes adatait az érintettek önkéntes és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulásának megszerzését követően továbbította a CEMP Sales House részére. E hozzájárulás megszerzéséért és az adattovábbítás jogszerűségéért minden felelősség a Személyes adatokat továbbító partnert terheli.

Abban esetben, amikor az Adatkezelés jogalapja az Adatkezelők lényeges jogos érdeke, az Adatkezelők a GDPR vonatkozó rendelkezéseivel összhangban elvégezték és a jövőben is elvégezhetik az érdekmérlegelési tesztet, amely alátámasztja, hogy az Adatkezelő adott Adatkezeléshez kapcsolódó jogos érdeke erősebb az érintettnek az Adatkezeléssel összefüggő jogainál és szabadságainál. Az Adatkezelők erre irányuló kérés esetén a jelen Tájékoztatóban írtak szerint tájékoztatást nyújtanak az érintett részére a jelen bekezdésben foglaltakkal kapcsolatban.

5.3      Jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő adattovábbítás a Felhasználó / Ügyfél külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag jogerős hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó Ügyfél előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

5.4      A Ügyfél szavatol azért, hogy a Szolgáltatások megrendelés vagy igénybevétele során általa más természetes személyekről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez az érintett természetes személy hozzájárulását jogszerűen beszerezte. Az Ügyfél által a Szolgáltatásokba feltöltött, megosztott felhasználói tartalomért minden felelősség az Ügyfelet terheli.

5.5      Bármely Felhasználó / Ügyfél e-mail címének valamint a regisztráció során illetve a megrendelői igény kitöltésének alkalmával megadott adatainak (pl. felhasználó név, azonosító, jelszó stb.) megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről ill. az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót / Ügyfelet terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta.

 

 1. Az Adatkezelés elvei, módja

6.1      Az Adatkezelők a Személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztatóban rendelkezéseinek megfelelően kezelik.

6.2      A Szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat az Adatkezelők az érintett Felhasználó / Ügyfél hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használják fel.

6.3      Az Adatkezelők a Személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban ill. a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezelik. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.

Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatkezelők az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánják felhasználni, erről a Felhasználót / Ügyfelet tájékoztatják, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzik, illetőleg lehetőséget biztosítanak számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

6.4      Az Adatkezelők a megadott Személyes adatokat nem ellenőrzik. A megadott Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

6.5      A 16. életévét be nem töltött személy érintett Személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőknek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelők 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó Személyes adatot – a Szolgáltatás felhasználásakor használt IP cím kivételével, amelynek rögzítésére az internetes szolgáltatások jellegéből adódóan automatikusan sor kerül – nem gyűjt.

6.6      Az Adatkezelők az általuk kezelt Személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen Tájékoztatóban hivatkozott – esetekben a Külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adják.

A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó / Ügyfél beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak. 

Az Adatkezelők bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelők érdekeinek sérelme, a Szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszik az érintett Felhasználó elérhető Személyes adatait.

6.7      Az Inda rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

6.8      Az Adatkezelők az általuk kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, ill. törléséről az érintett Felhasználót, Ügyfelet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

6.9      Az Adatkezelők gondoskodnak a Személyes adatok biztonságáról, megteszik azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzák azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelők minden olyan harmadik felet felhív, akik részére Személyes adatokat továbbít.

6.10    Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire a CEMP Sales House nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.

 

VII.        Az Adatkezelések időtartama

7.1.     Az automatikusan rögzített IP címeket az Inda a rögzítésüket követően legfeljebb 7 napig tárolja.

7.2      A Felhasználó ill. az Ügyfél által küldött e-mailek esetén a megkeresett Adatkezelő az e-mail címet a megkeresésben hivatkozott ügy lezárását követő 90. napon törli, kivéve, ha egyedi esetben az Adatkezelő jogos érdeke a Személyes adat további kezelését indokolja, az Adatkezelő e jogos érdekének fennállásáig.

7.3      A Felhasználó által megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó a Szolgáltatásról – az adott felhasználói névvel – ki nem iratkozik, vagy egyébként nem kéri a Személyes adatok törlését. Ez esetben a Személyes adat az Adatkezelők rendszereiből törlődik.

A Felhasználó által megadott Személyes adatok – abban az esetben is, ha a Felhasználó a Szolgáltatásról nem iratkozik le vagy regisztrációja törlésével csak a belépési lehetőséget szüntette meg, és az azokban tárolt hozzászólások és feltöltött tartalmak megmaradnak – addig kezelhetőek az Adatkezelők által, amíg a Felhasználó kifejezetten írásban nem kéri azok Adatkezelésének megszüntetését. A Felhasználó Adatkezelés megszüntetésére irányuló, a Szolgáltatásról való leiratkozás nélküli kérése a Szolgáltatás igénybe vételéhez fűződő jogát nem érinti, azonban előfordulhat, hogy Személyes adatok megadása hiányában egyes Szolgáltatásokat nem tud majd igénybe venni.

7.4      Az Ügyfél által megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg az Ügyfél kifejezetten nem kéri az adatainak törlését. Az Ügyfél a részére küldött hírlevelekről bármikor leiratkozhat, ez azonban nem jelenti automatikusan, hogy a CEMP Sales House az Ügyfelet a partnerei adatbázisából törli.

7.5      Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Inda jogosult a Felhasználó Személyes adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult a Személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni is.

7.6      A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Az Adatkezelők biztosítják, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb Személyes adatokkal – a jogszabály által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha a Felhasználó Személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, vagy a Szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye – nyomozó hatóságokat illetve szakértőiket ide nem értve – nem lesz beazonosítható.

7.7      Amennyiben bíróság vagy hatóság jogerősen elrendeli a Személyes adat törlését, a törlést az Adatkezelők végrehajtják. Törlés helyett az Adatkezelők – a Felhasználó tájékoztatása mellett – korlátozzák a Személyes adat felhasználását, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekét. A Személyes adatot az Adatkezelők mindaddig nem törlik, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a Személyes adat törlését kizárta.

 

VIII.       A Felhasználó jogai, érvényesítésük módja

8.1      A Felhasználó illetve az Ügyfél kérheti, hogy bármelyik Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e Személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt Személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést.

A Felhasználó / Ügyfél a Személyes adatok kezeléséről bármikor írásban, az Adatkezelők bármelyike címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az adatkezeles@cemp.hu vagy az adatkezeles@inda.hu címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhet. A levélben küldött tájékoztatás kérést az Adatkezelők akkor tekintik hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó / Ügyfél egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést a megkeresett Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó / Ügyfél regisztrált e-mail címéről küldik, ez azonban nem zárja ki, hogy az Adatkezelő a tájékoztatás megadása előtt a Felhasználót / Ügyfelet más módon is beazonosítsa.

A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználónak ill. az Ügyfélnek az Adatkezelők által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Felhasználó adatait.

8.2      A Felhasználó / Ügyfél kérheti az Adatkezelők által kezelt Személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását. Figyelembe véve az Adatkezelés célját, a Felhasználó / Ügyfél kérheti a hiányos Személyes adatok kiegészítését.

Az Felhasználó által az adott Szolgáltatáshoz kapcsolódóan megadott Személyes adatok a Szolgáltatások beléptető rendszerének beállításainál, illetve az egyes Szolgáltatásokhoz tartozó profil oldalakon módosíthatók. Személyes adat módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

8.3      A Felhasználó / Ügyfél kérheti az Adatkezelők által kezelt Személyes adatainak törlését.

A törlés megtagadható (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy (ii) ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint (iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelők minden esetben tájékoztatják a Felhasználót ill. az Ügyfelet, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

8.4      A Felhasználó / Ügyfél kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelők korlátozzák, ha a Felhasználó / Ügyfél vitatja a kezelt Személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelők ellenőrizzéke a Személyes adatok pontosságát. Az Adatkezelők megjelölik az általuk kezelt Személyes adatot, ha a Felhasználó / Ügyfél vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A Felhasználó / Ügyfél kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelők korlátozzák akkor is, ha az Adatkezelés jogellenes, de a Felhasználó / Ügyfél ellenzi a kezelt Személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.

A Felhasználó / Ügyfél továbbá akkor is kérhetik, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelők korlátozzák, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de a Felhasználó / Ügyfél igényli azok Adatkezelők általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

8.5      A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelők a Felhasználó által rendelkezésükre bocsátott és az Adatkezelők által automatizált módon kezelt Személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadja és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsa.

8.6      A Felhasználó és/vagy az Ügyfél tiltakozhat Személyes adatainak kezelése ellen (i) ha a Személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőkre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelők, valamelyik Szolgáltatás üzemeltetője vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; (ii) ha az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy (iii) ha az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor. Az Adatkezelők tiltakozás jogszerűségét megvizsgálják, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítják, az Adatkezelést megszüntetik és a kezelt Személyes adatokat zárolják, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesítik mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

 

 1. Adatfeldolgozás

9.1      Az Adatkezelők tevékenységük ellátásához a jelen Tájékoztatóban fentebb nevesített Adatfeldolgozókat veszi igénybe.

9.2      Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelőkkel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatfeldolgozók 2018. május 25. napját követően a részükre az Adatkezelők által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel, és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelők részére.

9.3      Az Adatkezelők ellenőrzik az Adatfeldolgozók munkáját.

9.4      Az Adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak.

 

 1. Külső szolgáltatók

10.1    A Szolgáltatások üzemeltetői vagy az Adatkezelők a Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan számos esetben Külső szolgáltatókat vesznek igénybe, amely Külső szolgáltatókkal az Adatkezelő együttműködik.

A Külső szolgáltatók rendszereiben kezelt Személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók. Az Adatkezelők minden tőlük telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Külső szolgáltató a részére továbbított Személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag a Felhasználó által meghatározott vagy a jelen Tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel. A Külső szolgáltatók 2018. május 25. napját követően a részükre az Adatkezelők által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelők részére.

Az Adatkezelő a Külső szolgáltatók számára végzett adattovábbításról a jelen Tájékoztató keretében tájékoztatja a Felhasználókat.

10.2    Webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külső szolgáltatók

A Szolgáltatások oldalaihoz kapcsolódóan a Szolgáltatások üzemeltetői és/vagy a CEMP Sales House webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külső szolgáltatókkal működnek együtt.

E Külső szolgáltatók hozzáférhetnek a Felhasználó IP címéhez, ezen felül pedig sok esetben cookie-k, esetenként web beacon (az IP cím, a látogatott honlap rögzítésére szolgáló, a honlapokon, esetenként e-mailekben vagy mobil applikációkban alkalmazott webes jelölő), clicktag (egy adott hirdetésre történt kattintást azonosító jelölő mérőkód) vagy egyéb kattintásmérők használatával biztosítják a Szolgáltatások személyre szabását vagy elemzését, statisztikák készítését.

Az e Külső szolgáltatók által elhelyezett cookie-k bármikor törölhetők a Felhasználó készülékéről, a böngésző(k) megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig általában visszautasítható a cookie-k használata. A Külső szolgáltatók által elhelyezett cookie beazonosítása az adott cookie-hoz kapcsolódó domain alapján történhet. A web beacon, a clicktag és az egyéb kattintásmérők visszautasítására nincs lehetőség.

E Külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi tájékoztatóik szerint kezelik.

Az Adatkezelővel együttműködő webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külső szolgáltatók: Adverticum Kft., Digitális Közösségmérési Tanács Kft., Etarget SE, Gemius Hungary Kft., Google Ireland Ltd., HOPPex Kft., The Rubicon Project Ltd.

10.3    Fizetést biztosító Külső szolgáltatók

A Szolgáltatások üzemeltetői az ellenérték fejében igénybe vehető egyes szolgáltatásaik, illetve a webshop szolgáltatás biztosításához kapcsolódóan fizetést biztosító Külső szolgáltatókkal szerződnek. A fizetést biztosító Külső szolgáltatók a rendelkezésükre bocsátott Személyes adatokat (pl. név, bankkártya száma, bankszámlaszám stb.) a saját adatvédelmi tájékoztatóikban foglalt rendelkezéseknek megfelelőn kezelik, melyekről bővebb tájékoztatás az adott fizetést biztosító Külső szolgáltató honlapján érhető el.

Az Adatkezelővel együttműködő fizetést biztosító Külső szolgáltatók: Barion Payment Zrt.

10.4    Egyéb Külső szolgáltatók

Vannak olyan Külső szolgáltatók, amelyekkel sem a Szolgáltatások üzemeltetői, sem az Adatkezelő nem áll szerződéses jogviszonyban vagy az adott adatkezelés tekintetében szándékosan nem működik együtt, azonban ettől függetlenül is a Szolgáltatások honlapjaihoz – akár a Felhasználó közreműködése (pl. egyéni fiókjának a Szolgáltatáshoz kapcsolása) által, akár anélkül – hozzáférnek, és ez által a Felhasználókról vagy a Szolgáltatások honlapjain folytatott felhasználói aktivitásokról adatokat gyűjtenek, amelyekből esetenként – önállóan vagy más, e Külső szolgáltató által gyűjtött adatokkal összekapcsolva – alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására. Ilyen Külső szolgáltatók lehetnek különösen, de nem kizárólagosan:

Facebook Ireland LTD., Google LLC, Instagram LLC., Infogram Software Inc, PayPal Holdings Inc., Pinterest Europe Ltd., Playbuzz Ltd., Twitter International Company, Viber Media LLC, Vimeo INC., Yahoo! EMEA Ltd., YouTube LLC, illetve más a hirdetéskiszolgáláshoz kapcsolódó a fenti 10.2 pontban nem nevesített webanalítikai szolgáltatók.

E Külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint kezelik.

 

 1. Adattovábbítás lehetősége

11.1    Az Adatkezelők jogosultak és kötelesek minden olyan rendelkezésére álló és általuk szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására őket jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen Adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelők nem tehető felelőssé.

11.2    Amennyiben az Adatkezelő a Szolgáltatások oldalain található tartalomszolgáltatás és tárhelyszolgáltatás üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben harmadik személy számára átadja, úgy az általa kezelt Személyes adatokat részben vagy egészben ezen harmadik személy számára a Felhasználó külön hozzájárulásának megkérése nélkül, azonban a Felhasználók megfelelő előzetes tájékoztatása mellett átadhatja az új üzemeltető részére azzal, hogy ezen adattovábbítás a Felhasználót nem hozhatja a jelen Tájékoztató mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési szabályoknál hátrányosabb helyzetbe. Jelen pont szerinti adattovábbítás esetén az Adatkezelő az adattovábbítás előtt lehetőséget biztosít a Felhasználók számára arra, hogy az adattovábbítás előtt tiltakozzanak az adattovábbítás ellen. Tiltakozás esetén az adott Felhasználó adatainak a jelen pont szerinti továbbítása nem lehetséges.

11.3    Az Adatkezelők az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint a Felhasználó tájékoztatásának biztosítása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet.

 

XII.         Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása

12.1    A CEMP Sales House fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.

12.2    A Felhasználó következő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

12.3    Az Ügyfelet az Adatkezelő legkésőbb a soron következő megrendelése visszaigazolásakor értesíti a Tájékoztató módosításáról, ezen túlmenően az Ügyfelek beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

 

XIII.       Jogérvényesítési lehetőségek

13.1    Bármilyen, Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők az Adatkezelők munkatársai is a adatkezeles@cemp.hu vagy a adatkezeles@inda.hu e-mail címen.

13.2    A Felhasználó / Ügyfél az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

13.3    A Felhasználó és az Ügyfél jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelők kérésre a Felhasználót tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

 

Budapest, 2018. április 17.

A bejegyzés trackback címe:

http://cemp.blog.hu/api/trackback/id/tr7413846046
CEMP © 2014 Impresszum Médiaajánlat Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató